• +420 585 634 151
  • info@vnufol.cz

PŘIHLÁŠENÉ PŘÍSPĚVKY

Přihlášené příspěvky se budou zobrazovat postupně v průběhu registrace účastníků.

Bočková Jeanne: Online výuka nadaných studentů v angličtině

(vystoupení)
Nadaným, motivovaným a cílevědomým studentům a žákům ve věku 12 - 18 let nabízíme příležitost studovat v náročných online kurzech. CTM ONLINE PROGRAM je jedinečnou příležitostí, jak ve vybraném oboru - fyzike, matematice, přírodních vědách i dalších oborech - postupovat rychle kupředu, dosahovat skvělých výsledků, pochopit studované téma včetně mezioborových souvislosti, a připravit se na studium na univerzitě doma či v zahraničí. Studenti studují online v angličtině pod vedením svého mentora / instruktora, který poskytuje studentovi individuálně motivaci, zpětnou vazbu, hodnocení jeho pokroku a mentoring. Studenti si vybírají ze široké nabídky kurzů - mohou si zvolit matematiku, přírodní vědy, informatiku, anglickou kompozici, humanitní předměty a řadu dalších kurzů. Obvykle začínají studiem kratších 3 - 6 měsíčních kurzů a postupně si vybírají náročnější kurzy. Poslední dva až čtyři roky před maturitou obvykle studují v nejnáročnějších kurzech tzv. Advanced Placement (AP), které trvají 7 - 12 měsíců. Tyto kurzy jsou výbornou přípravou na složení mezinárodních AP zkoušek, maturity, přijímacích zkoušek na univerzitu a akademický úspěch. Od roku 2010 program úspěšně absolvovalo přes 1000 studentů.

Bočková Jeanne: Online výuka nadaných studentů v angličtině

(vystoupení)
Nadaným, motivovaným a cílevědomým studentům a žákům ve věku 12 - 18 let nabízíme příležitost studovat v náročných online kurzech. CTM ONLINE PROGRAM je jedinečnou příležitostí, jak ve vybraném oboru - fyzike, matematice, přírodních vědách i dalších oborech - postupovat rychle kupředu, dosahovat skvělých výsledků, pochopit studované téma včetně mezioborových souvislosti, a připravit se na studium na univerzitě doma či v zahraničí. Studenti studují online v angličtině pod vedením svého mentora / instruktora, který poskytuje studentovi individuálně motivaci, zpětnou vazbu, hodnocení jeho pokroku a mentoring. Studenti si vybírají ze široké nabídky kurzů - mohou si zvolit matematiku, přírodní vědy, informatiku, anglickou kompozici, humanitní předměty a řadu dalších kurzů. Obvykle začínají studiem kratších 3 - 6 měsíčních kurzů a postupně si vybírají náročnější kurzy. Poslední dva až čtyři roky před maturitou obvykle studují v nejnáročnějších kurzech tzv. Advanced Placement (AP), které trvají 7 - 12 měsíců. Tyto kurzy jsou výbornou přípravou na složení mezinárodních AP zkoušek, maturity, přijímacích zkoušek na univerzitu a akademický úspěch. Od roku 2010 program úspěšně absolvovalo přes 1000 studentů.

Böhm Pavel: Experimenty s digitálními vahami

(vystoupení)
Několik nápadů na experimenty využívající citlivé digitální váhy připojitelné k počítači.

Bochníček Zdeněk: Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce

(vystoupení)
Užití elektronických čidel přináší v demonstračních experimentech některé nesporné výhody: názorné zobrazení výsledků, možnost měřit velmi krátké děje, kvantitativní data pro další zpracování. V příspěvku budou ukázány některé příklady jejich využití s prvky aktivní výuky.

Dvořák Leoš: Další nápady z Malé Hraštice – tentokrát s vodou

(vystoupení)
Příspěvek představí několik jednoduchých pokusů s vodou, které jsem zkoušel v rámci \"miniprojektů\" na jarním soustředění budoucích učitelů na Malé Hraštici. Pokusy se nebudou týkat jen mechaniky...

Havlíček Karel, Matěj Ryston: Novinky v optické demonstrační sadě

(vystoupení)
Magnetická demonstrační sada pro geometrickou optiku byla vyvinuta na Katedře didaktiky fyziky jako levná alternativa ke komerčním optickým sadám. Jde o volně šiřitelný návod typu „udělej si sám“ pro výrobu přímo na škole s pomocí 3D tisku, odlévání optických prvků z průhledné pryskyřice a dalších dostupných komponentů. Sada obsahuje samostatný, z baterie napájený laserový zdroj, který promítá paprsek na rovinu tabule a tím zviditelňuje jeho průběh. Všechny komponenty sady jsou na tabuli drženy neodymovými magnety, což usnadňuje celkovou manipulaci při výuce. Kromě částí sady již prezentovaných budou představeny novinky v sadě včetně webové stránky s návody na výrobu.

Hejnová Eva: Jaké mají žáci představy o atomech?

(poster)
V příspěvku budou uvedeny výsledky testu zadaného žákům 9. ročníku základních škol v červnu 2017. Test obsahoval 14 úloh, které zahrnovaly nejčastější intuitivní představy žáků v oblasti atomistiky.

Holubová Renata: Krev jako ne-newtonovská kapalina ve fyzice a kriminalistice

(vystoupení)
V kriminalistické praxi je analýza krevních stop na místě závažných trestných činů nedílnou součástí vyšetřování. V příspěvku budou představeny charakteristiky krve z pohledu fyziky a využití fyzikálních zákonů při vyhodnocování stop krve. Budou představeny návrhy na aktivity žáků ve školské praxi.

Hubáček Zdeněk: Vibrátory, jak je děti neznají

(vystoupení)
Když se před studenty zmíníte o vibrátorech, většinou se začnou smát, protože jediné, co si vybaví je pomůcka používaná na přelomu 19. a 20. století k léčbě ženské hysterie. Bývají pak velmi překvapeni, že myslím něco úplně jiného. Průmyslové využití vibrací, které jsou produkovány principem identickým jako ve výše uvedených pomůckách, je velmi široké. Příspěvek pojedná alespoň o některých využitích a seznámí posluchače s návodem na výrobu jednoduchých modelů a modelových situací, které studentům přiblíží pozitiva i negativa vibrací.

Hubeňák Josef: Akustika klasicky a s počítačem

(vystoupení)
V přípravě učitelů fyziky je vhodné připomínat historický vývoj poznání v jednotlivých oborech. Pokud to je možné, mají budoucí učitelé dostat do rukou i historické pomůcky a přístroje. Pro akustiku najdeme ve sbírkách ladičky, sirény, píšťaly, zvony, monochordy atd. S nimi lze demonstrovat řadu jevů z fyzikální akustiky a následně některá měření a demonstrace provést s použitím počítače. Tak získají učitelé spolehlivý historický základ i schopnost experimentovat na současné úrovni didaktické techniky.

Jermář Jakub: Kuchařka II - další jednoduché experimenty s Vernierem

(vystoupení)
Představení druhého dílu \"Kuchařky\" - souboru jednoduchých experimentů se systémem Vernier. Součástí příspěvku budou demonstrace vybraných experimentů.

Kácovský Petr, Marie Snětinová: Elektronické Sbírky (...řešených úloh a fyzikálních pokusů)

(vystoupení)
Příspěvek se zaměří na Sbírku řešených úloh a Sbírku fyzikálních pokusů a především na novinky týkající se těchto dvou elektronických projektů. Věnovat se bude také propojení obou sbírek.

Kodejška Čeněk: Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

(vystoupení)
Příspěvek se zabývá experimentální demonstrací hydrostatického paradoxu s využitím jednoduchých pomůcek v podobě plastových lahví, plastových injekčních stříkaček se závitem a pro vyhodnocení výsledků byl použit datalogger LabQuest Vernier. V příspěvku si ukážeme nejprve výrobu pomůcky a v druhé části postup měření pomocí tlakoměrů Vernier.

Kohout Jiří: Několik netradičních laboratorních úloh simulujících postupy fyziků

(vystoupení)
V příspěvku bude prezentováno několik netradičně pojatých laboratorních úloh z mechaniky a elektřiny vhodných pro výuku fyziky na ZŠ či SŠ. Ačkoliv obsahová stránka úloh je poměrně jednoznačná a dobře známá (např. stabilita plechovky, výtok kapaliny otvorem či měření vnitřního odporu s pomocí reostatu na základě rovnosti výkonů), jejich pojetí je zvoleno tak, aby byl kladen důraz na klasické postupy fyziků z praxe, které však v rámci školské fyziky nejsou vždy dostatečně zdůrazněny. Úlohy je proto formulovány tak, aby byla akcentována shoda experimentu s teorií či hledání optimálního řešení na základě postupných aproximací. Uvedené úlohy mohou posloužit v badatelsky orientované výuce fyziky, je možné je však zařadit i v rámci klasicky pojaté výuky jako určité zpestření a přiblížení práce profesionálních fyziků.

Kolář Petr: Jednoduché experimenty v infračervené optice

(vystoupení)
Příspěvek se zabývá možnostmi využití běžně dostupné elektroniky ve výuce optiky. U některých přístrojů pro záznam obrazu lze jednoduchým způsobem dosáhnout citlivosti na elektromagnetické záření v infračerveném spektru, čímž se otevírají možnosti, jak se podívat na chování elektromagnetického záření mimo viditelné spektrum a změřit některé jeho vlastnosti.

Koudelková Věra, Stanislav Gottwald: Zajímavosti ze školky Heuréky II.

(vystoupení)
V příspěvku seznámíme účastníky se zkušenostmi z prvního cyklu paralelního běhu školky Heuréky a ukážeme vybrané nové experimenty a aktivity, které pro semináře vznikly.

Kusák Radim: Od jednoduchých pokusů po moderní technologie

(vystoupení)
Pomocí jednoduchých názorných experimentů a moderních pomůcek, jako je usb mikroskop, se podíváme na integraci moderních technologií do výuky.

Lepil Oldřich, Čeněk Kodejška: Netradiční experimenty s vázanými oscilátory

(vystoupení)
Rezonanční děje ve vázaných oscilátorech umožňují lépe porozumět přechodu od oscilátoru se soustředěnými parametry k soustavě s rozestřenými parametry, kterou se může šířit mechanická nebo elektromagnetická vlna. Obsahem příspěvku jsou experimenty s mechanickými a elektromagnetickými vázanými oscilátory s použitím měřicího systému Vernier, programu pro videoanalýzu Tracker a prezentace modelů vytvořených programy Modellus 4 a NL5 Circuit Simulator.

Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s; LMC,s.r.o.;JČMF: Vím proč!

(vystoupení)
V příspěvku představím projekt „Vím proč!“, jeho cíle ve výuce fyziky směrem k žákům, učitelům fyziky a veřejnosti v kontextu výstupů šetření PISA 2015 ( ČŠI) v přírodovědné oblasti. Nabídnu zkušenosti se včleněním projektu do výuky fyziky na ZŠ , SŠ a gymnáziích a uvedu nejúspěšnější žákovská fyzikální videa oceněna odbornou a veřejnou porotou v uplynulém 4. ročníku soutěžní části tohoto projektu.

Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s.: Vím proč!

(výstavka)
Výstavka žákovských fyzikálních videí v podobě cyklických ukázek.

Mathelitsch Leopold: Physics and Sport

(vystoupení)
Three topics will be discussed in the presentation: high jump, optimal throwing angle, records. The first part will include such an exotic example as a high jump on the moon. Physicists are telling us that 45 degrees is the optimal angle to achieve maximal distance. Nevertheless, sports disciplines do not obey this law. And records are always fascinating – do ultimate limits exist?

Pazdera Václav: Pár zajímavých nápadů VIII

(vystoupení)
V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval.

Piskač Václav: Z Fyzikálního šuplíku 007

(vystoupení)
Ve svém vystoupením se zaměřím na žákovské a učitelské experimenty spojené s odporem.

Reichl Jaroslav: Experimenty z magnetismu a z fyziky mikrosvěta

(vystoupení)
V příspěvku budou předvedeny dva experimenty z magnetismu a dva experimenty z fyziky mikrosvěta. Všechny experimenty jsou vhodné jako doplněk výuky fyziky na střední škole a všechny lze realizovat s minimálními finančními prostředky.

Reichl Jaroslav, Petr Kolář, Marie Kučerová, Jana Machalická: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Návrat do analogového světa“

(vystoupení)
V příspěvku budou popsány vybrané projekty z tradičního Soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaného KDF MFF UK Praha. Projekty mohou být inspirací pro samostatnou práci žáků, na projektové dny, na školy v přírodě a další aktivity.

Říha Jan, Čeněk Kodejška: Experimentální demonstrace Buquoyovy úlohy

(vystoupení)
Předvedeme experimentální provedení pohybu tělesa s proměnnou hmotností, videoanalýzu tohoto pohybu v programu Tracker a simulaci v programu Wolfram Mathematica.

Sládek Petr, Lukáš Pawera, Jan Válek: Vrtulníkem na Mount Everest ...?

(vystoupení)
Zprávy o záchraně pomocí vrtulníku se objevují téměř každodenně. Ne vždy si všichni uvědomují, že jeho možnosti jsou omezené fyzikálními zákony. Do jaké výšky může vrtulník nastoupat, může přiletět pro horolezce na Mount Everest? Můžeme to přibližně spočítat ? A co takový experiment? Že ve vysokých nadmořských výškách je málo kyslíku je všeobecně známo, ale že to souvisí s tlakem vzduchu a jeho hustotou si uvědomí jen někteří. Pokles tlaku s výškou je mnohem vyšší než jsou všeobecné představy. Pro modelování letu vrtulníku do vysokých nadmořských výšek si vystačíme experimentem s dronem a školní vývěvou.

Švecová Libuše: Teplota

(vystoupení)
Klimatické změny nejsou doposud součástí výuky fyziky na základní škole a středních školách. Klimatické změny na Zemi jsou spojovány s několika faktory, jeden z nich je zvyšující se průměrná teplota na Zemi. V příspěvku se zabýváme možnostmi propojení učiva \"Teplota\" s klimatickými změnami ve výuce fyziky.

Trna Josef, Eva Trnová: Komiksy s experimenty a zkoumáním jevů

(vystoupení)
Komiksy jsou pro současnou Net generaci žáků vhodným vzdělávacím prostředkem. Mohou účinně napomoci fyzikálnímu vzdělávání, zejména když obsahují experimenty a znázornění fyzikálních jevů.

Vícha Vladimír, Tomáš Faikl: Postřelené špalíky

(vystoupení)
Jestliže diabolka vystřelená svisle vzhůru zasáhne dřevěný špalík podepřený na obou krajích, špalík vyletí a roztočí se. Při zásahu blízko těžiště se roztočí méně a při zásahu blíže ke kraji se roztočí více. Když na videozáznamu porovnáme výšky, kam špalík vystoupí v prvním a ve druhém případě, je prokazatelné, že rychle roztočený špalík vyletí výše… Příspěvek se zabývá řešením tohoto problému.

Vícha Vladimír, Jan Daněk, Matěj Prokop: Ochrana před UV zářením

(vystoupení)
Chrání nás drahé brýle s UV filtrem lépe než brýle levné? A jak jsou na tom opalovací krémy? V příspěvku chceme prezentovat výsledky našeho dvouletého experimentování.

Vlková Iva, Dagmar Nevřelová: Pojmové mapy ve výuce fyziky na středních školách

(poster)
Příspěvek prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které mapuje, jak často stře-doškolští učitelé fyziky používají výukovou metodu pojmových map ve své výuce a důvody, proč ji učitelé nepoužívají tak často, jak by mohli. Popíše možnosti přípra-vy středoškolských žáků na práci s pojmovými mapami, jejich reakce na pojmové mapy, míru osvojení a atraktivity dané výukové metody. V závěru příspěvku autoři navrhnou možná řešení vedoucí k častějšímu používání pojmových map ve výuce nejen na středních školách.

Žák Vojtěch: Elektřina a magnetismus – v hlavní roli tužková baterie

(vystoupení)
V tomto příspěvku jsou popsány a diskutovány tři experimenty z elektřiny a magnetismu, které je možné zařadit jako žákovské pokusy jak na základní, tak na střední škole. Tematicky se jedná o magnetické pole v okolí vodiče s elektrickým proudem, magnetickou sílu působící na vodič s elektrickým proudem a jednoduchý elektromotorek. V experimentech je využíván levný materiál (zejména tužková baterie), takže je velmi snadné zařadit je do běžné výuky.

Social Media
Zaslat sborník mailem
Newsletter: